Rapor Sepete Eklendi

Hızlı risk raporunuz sepetinize eklendi, başka bir işlem yapmak için devam edebilir veya satın alma adımına geçebilirsiniz.

Doğal Sit Alanı, Tabiat Varlıkları...

Genel

16.03.2022
Doğal Sit Alanı, Tabiat Varlıkları ve Özel Koruma Bölgelerindeki Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Alanlar Nasıl Kiralanır?

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda kiralamaya yapmakla görevli idari kurum, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’dür. Bu görev, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 101.maddesinde tanınmıştır. İlgili maddenin (b) fıkrası aynen; “Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak” şeklindedir.

Ancak, bazı özel alanlarda/bölgelerde görevli kurum değişiklik gösterir. Bunlara örnek olarak; Milli Savunma Bakanlığı’na ve Jandarma Genel Müdürlüğü’ne tahsisli taşınmazlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisli taşınmazlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisli olup döner sermaye hizmetlerinde kullanılan taşınmazlar, Maden Kanunu kapsamında kalan alanlar, jeotermal alanlar gibi yerler verilebilir. Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgeleri de bu alanlardandır.


Yine, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerini düzenleyen 109. maddesinin (e) fıkrasında;
“Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olarak; hâlihazır haritaları aldırmak, gerekli görülen projeleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, her türlü araştırma ve inceleme yapmak, yaptırmak, izlemek, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, kullanım yasağı getirilen alanların kamulaştırma veya benzer yollarla kamunun eline geçirilmesini sağlamak, kontrol ve denetim yapmak, gerekli görülen alanların korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla yatırım yapmak veya ilgili idarelerin yatırım projelerini desteklemek, bu alan ve bölgelerde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin her türlü tasarrufta bulunmak, işletmek, işlettirmek ve kullanım izinlerini vermek, korunan alanlara ilişkin insan ve finansman kaynağı sağlamak”


denilmek suretiyle bu alanlarda kiralama yapma yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Genel Müdürlüğün bu yetkisini kullanabilmesi için devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanların kendisine tahsis edilmesi gerekmektedir.


Bununla birlikte, özel çevre koruma bölgelerinde yer alan alanlar ile ilgili 300 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’nde düzenlemeler mevcuttur. İlgili tebliğin “Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Alanlarda Yapılacak İşlemler” başlıklı C bölümünde; Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen alanlarda bulunan ve hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların kiraya verilme usulüne yer verilmiştir. Dolayısıyla, bu alanlarda kiralama yapmaya yetkili kurum; Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’dır. Bu alanlar; 383 sayılı KHK’nin 10/e maddesi uyarınca Başkanlığa tahsis edilen veya tahsisi talep edilen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerdir.


Aynı zamanda; özel çevre koruma bölgelerinde bulunan hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların Başkanlığa tahsisli olup olmadığına bakılmaksızın; kiraya verilmesine ilişkin işlemler, Başkanlığın görüşleri alınmak suretiyle Bakanlık tarafından yapılacaktır. Burada adı geçen bakanlık ise Maliye Bakanlığı’dır. Görüldüğü üzere, özel çevre koruma bölgelerinde kiralamaya ilişkin yasal düzenlemeler sit alanları ve tabiat varlıklarından farklıdır. Lakin, bir alan özel çevre koruma bölgesinde yer almakla birlikte; uygulama imar planı da onaylanmış ise onaylanan planın kararlarına aykırı olmamak kaydıyla; bu bölgede kain taşınmazların kiralama işlemleri, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının görüşü alınmadan da yapılabilir.

Hukuka Uygun Blog'da Ara

Konular

Öne Çıkanlar

Sahil şeridine hangi yapılar yapılabilir?

Genel

5.09.2023
Sahil şeridine hangi yapılar yapılabilir?
Parsel Derinliği nedir? Sınırları nelerdir?

Genel

28.07.2023
Parsel Derinliği nedir? Sınırları nelerdir?
Parsel Genişliği nedir? Sınırları nelerdir?

Gayrimenkul

26.07.2023
Parsel Genişliği nedir? Sınırları nelerdir?
GEÇİT HAKKI İLE YOLA ERİŞİM

Genel

15.06.2023
GEÇİT HAKKI İLE YOLA ERİŞİM
KAT İRTİFAKI İLE KAT MÜLKİYETİ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Genel

29.05.2023
KAT İRTİFAKI İLE KAT MÜLKİYETİ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?
Başarılı bir şekilde kaydedilmiştir
Bir sorun oluştu !